Motor & Reservedele - AM Handel og Service

HPSA: Psilanderaffären

Torka bort era fuktiga memes och hör upp; Historia på Sweddit Anbefalles! Idag ska vi ta en lite närmare titt på en ofta bortglömd men högst intressant episod under Andra Världskriget. Jag vill dock betona att jag inte är någon VonAdler ; mina inspirationer för den här artikelns tonläge har varit Tamelander (som är en författare som jag rekommenderar) samt Extra History. Jag vill därför också på förhand be om ursäkt för eventuella fel som kan ha smugit sig in i texten samt göra er uppmärksamma på att alla händelser inte är strikt kronologiska.
 
"Krig är en materialsport" skrev bloggaren Wisemans Wisdoms i ett av sina mer uppmärksammade blogginlägg och avsåg då att materiel inte bara behöver vara av tillräcklig kvalité för att slå fienden, den bör gärna också finnas tillräckligt med kvantitet. Kommentaren avsåg att påpeka det svenska försvarets brist på ersättare i händelse av konflikt och en läxa vi lärde oss dyrt under Andra Världskriget, nämligen att när det börjar bli kris i världen så vill länder gärna ha krigsmateriel och är mindre benägna att sälja till andra.
När Stormakternas krig bröt ut 1939 så var vår beredskap på intet sätt god. Huruvida Per Albin Hansson ljög tvista de lärde men det spelade ändå ingen roll; enbart i manskap var Sverige någorlunda välförsett men den materiel de hade var i nästan samtliga fall föråldrad och otillräcklig i ett krig. Som om inte detta var nog saknade man även tillräckliga numerär när det kom till kritiska saker såsom flygplan och fartyg. Sålunda var det bråttom att försöka köpa båda delarna.
 
Som ni kanske förstår var varken Tyskland eller Storbritannien i det här läget i någon större hast att vilja avyttra sina toppmoderna flygplan eller helt livsnödvändiga krigsfartyg till ett land som inte ens ville välja sida och sålunda blev det inte bättre än att det land som visade sig intresserat att sälja till Sverige var Italien som vid detta tillfälle inte ännu valt officiell sida även om man varit Tysklands dolda allierad under en längre tid.
För att ta en kort titt på hur den svenska marinen såg ut under den här tiden så hade vi precis avskaffat en hel klass av sk Torpedkryssare och hade enbart två stycken kryssare till vårt förfogande - HMS Fylgia som byggdes i början av århundradet och den moderna flygplanskryssaren HMS Gotland som är det närmaste Sverige någonsin har kommit ett hangarfartyg. Vi hade också hjälpkryssare som för det mesta var ombyggda handelsfartyg eller färjor av olika slag.
 
Dessa var dock förhållandevis svagt bestyckade och bepansrade samt saknade flertalet av de hjälpmedel som gör ett örlogsfartyg effektivt. Deras främsta roller var oftast att lägga ut minor även om Tyskarna använde flertalet som kapare och för att störa brittisk handel, främst i Sydatlanten.
Bland de större fartygen såg läget inte bättre ut. Trots den engelska benämningen Coastal Battleship så är de flesta marina experter ense om att Pansarskeppen som byggdes efter bondetåget 1912 och vars första fartyg finansierades medelst insamling (HMS Sverige) inte är att klassa som varken slagskepp eller slagkryssare även om Tyskarnas benämndes fickslagskepp av de allierade. Trots detta var de ryggraden i Marinen och innehöll avsevärd eldkraft med sitt svåra (tunga) artelleri.
 
Bland Jagarna var läget dystert. Enbart sex av dem (Göteborgsklassen) kunde anses som någorlunda moderna även om ytterligare fyra inte var tillräckligt gamla för att vara odugliga. Med tanke på Jagarnas viktiga roll under Andra Världskriget som skärm och eskortfartyg var det inte konstigt att man gärna ville utöka numerären med någorlunda moderna fartyg.
Sålunda anlände en delegation i Italien med order att i första hand inköpa torpeder och motorer till torpedbåtar men även att om möjligt köpa hela fartyg - Torpedbåtar eller Jagare helst men även Kryssare om man kunde få tag på dessa; förståeligt med tanke på hur få som fanns disponibla för den svenska marinen. Förhandlingarna gick bra även om det första valet som erbjöds - Jagare av Sellaklassen - ansågs vara föråldrade. Det italienska motbudet på två Sella och två Spica föll dock i god jord, framför allt efter att Svenskarna gett efter på en viktig punkt.
 
I början var det tänkt att fartygens namn skulle vara efter Svenska Sjöhjältar; HMS Psilander, HMS Puke samt efter Asagudens Tors söner. Efter att Italienarna påpekat att man kanske borde erkänna fartygens ursprung döptes istället de båda fartygen av typ Spica till Romulus och Remulus varpå samarbetet med Italien förbättrades avsevärt.
HMS Puke döptes efter Johan Af Puke som förde befäl 1790 under det Vitborgska Gatloppet när man bröt igenom en överlägsen rysk blockad. Kungen Gustav III - vars far avrättat Pukes far - påminde innan slaget glatt om denna gemensamma familjehistoria och beordrade att flottan skulle sätta segel och tillade att Puke "ej skulle spara sitt liv och sitt mod". Det morska svaret blev "Ja, Ers majestät, nog fan går jag ut, men hur det går med de andra det får vi se". Slaget slutade med en strategisk seger då Svenska Kustflottan undgick förintelse vilket ledde till Slaget vid Svensksund där den Ryska Flottan blev fullständigt besegrad.
HMS Psilander - som hela affären väldigt passande har namngivits efter - döptes efter Gustav von Psilander, fartygschef på HMS Öland under Slaget vid Orford Ness 1704 då han under eskortuppdrag av en konvoj till England vägrade stryka märsseglen för nio engelska fartyg; gesten ansågs vara ett tecken på underdånighet och var något konungen Karl XII uttryckligen hade förbjudit med hot om dödsstraff vid överträdelse.
 
Således hamnade fartygen över denna triviala anledning i strid när de engelska fartygen öppnade eld. HMS Öland besvarade elden och höll stånd i fyra och en halv timme tills fartyget blev manöverodugligt. Trots detta vägrade han att kapitulera genom att stryka flagg - istället band han flaggan så den inte kunde blåsa fritt vilket enligt tidens seder innebar att man var i sjönöd och behövde hjälp. Enligt tidens synsätt var på så sätt den svenska hedern och äran räddad; Psilander tillfångatogs men både han och hans fartyg återlämnades till Sverige efter en månad även om fartyget förliste på hemmafärden.
När affären var så gott som färdig så hyrdes fartyget Patricia in som ny hjälpkryssare i flottan och bestyckades lätt med en 12cm kanon och två kulsprutor inför resan. De fyra jagarnas besättningar inalles 450 man följde med på färden som avlöpte utan några större incidenter. Den 27 Mars halades till slut flaggorna på de Italienska jagarna som från denna stund blev svenska dito med nya namn.
 
Det blev under varvsarbete och testturer flertalet kulturkrockar, bland annat med officierarnas hytter som innehöll allt en italiensk officer kunde behöva (inklusive helkroppsspeglar) samt spontana sångnummer av de italienska varvsarbetarna vilket efter inledande förvåning var ett uppskattat inslag. Dessvärre är testturer av detta slaget inte riskfria och en man - Tage Sundgren - omkom i en olycka i radiohytten.
Den 13 April var Jagarna klara för avsegling och egentligen var det tänkt att jagarna skulle få en längre provperiod till sjöss med en seglats till Tripoli men den tyska invasionen av Danmark och Norge tillintetgjorde dessa planer och det blev nu bråttom att få hem fartygen till Sverige igen.
 
Under denna tid försökte man förhandla fram Fri Lejd via de olika ambassaderna vilket till slut beviljades av britterna genom Gilbraltar Sund till Lissabon och av den tyska regimen i Berlin. En kort permission beviljades även besättningarna under ett kort flottbesök i Neapel som gjordes för att understryka att jagarna bytt flagg. Ombord på Depåfartyget / Hjälpkryssaren Patricia laddades även 30 torpeder och annan ammunition som inköpts under besöket.
Under sitt besök i Italien hade samtliga ombord blivit förtjusta i landet och dess gästvänlighet och vänskapen mellan svenskar och italienare under besökte verkar ha satt sina spår. Korpral Curt Lennerhed ombord på HMS Romulus uttalade att de reste från "ett vackert land med vackra människor".
 
Styrkan lämnade således Medelhavet den 18 April under befäl av Torsten Hagman, Kommendörkapten av andra graden. Han var en mycket duglig officer som blivit utnämnd till Löjtnant 1917; dessutom hade han varit adjustant till Per-Albin själv när denne var Försvarsminister under 20:talet vilket får antas var en stor anledning till att han fick befattningen. Deras första bunkringsplats var tänkt att vara Lissabon och informerades den 20 April av det engelska admiralitetet att de hade fri lejd till Rotterdam där Tyska myndigheter skulle ansvara för fri lejd vilket beviljades av Berlin.
 
Samma dag så skedde en olycka i formationen; HMS Puke fick ett maskinhaveri och föll oannonserad ut ur formeringen. Dessvärre hade man aldrig lyckats informera HMS Psilander som kom bakom om detta och de båda skeppen kolliderade med måttliga skador som följd. De vattentäta skotten höll dock och alla fyra Jagarna kunde anlöpa Cartagena i Spanien för att få sina skador reparerade samtidigt som Patricia seglade i förväg till Lissabon för att där bunkra förbeställd olja enligt uppgjord plan. Jagarna som skickligt reparerats av spanjorerna trots de stora skador inbördeskriget orsakat på varvet följde efter den 26:e April.
Den 28 April slöt Jagarna upp med Patricia i Lissabon men nu uppstod flertalet problem. Inte nog med att Jagarnas oanmälda visit i Spanien hade gjort att nästan allt hemlighetsmakeri kring operationen misslyckats, man var dessutom tvugna att stanna under en längre period eftersom ingen olja fanns att tillgå - enbart färskvatten vilket tilldelades örlogsfartygen i rikliga mängder. Ett annat problem som Jagarstyrkan aldrig fick information om var att Britternas bestickning hade rekommenderat svenska UD om att "föorda om att Jagarna blev kvar i Lissabon och under rådande förhållanden bestämt måste avråda från att ta hem dem."
FORTSÄTTNING I KOMMENTARERNA.
submitted by JonathanRL to sweden [link] [comments]

Motie van het lid Bouali c.s.

De Kamer,   gehoord de beraadslaging,   Constaterende dat goed onderwijs de aanjager is van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing,   Constaterende dat onderwijs bijdraagt aan ontwikkeling, dat het een positieve invloed heeft op economische kansen, de kans op werk en inkomen vergroot, werkt tegen kinderarbeid en jonge mensen meer keuzevrijheid geeft,   Overwegende dat het Global Partnership for Education (GPE) het enige wereldwijde fonds is dat zich inzet om ieder kind in ontwikkelingslanden toegang te verlenen tot onderwijs van goede kwaliteit,   Overwegende dat het GPE onlangs ook aan Nederland een concrete oproep heeft gedaan om een bijdrage te leveren,   Verzoekt de regering om in lijn met het pleidooi van het Global Partnership for Education een significante Nederlandse bijdrage te doen aan het GPE binnen het budget voor onderwijs op de begroting Buitenlandse' Handel en Ontwikkelingssamenwerkingen de Kamer daarover te informeren bij de Begroting 2019,   En gaat over tot de orde van de dag
  Datum: 28 juni 2018    Nr: 34952-2    Indiener: Achraf Bouali, Kamerlid D66
Voor:    VVD 33,   CDA 19,   D66 19,   GL 14,   SP 14,   PvdA 9,   CU 5,   PvdD 5,   50+ 4,   DENK 3,   SGP 3
Tegen:  PVV 20,   FvD 2
Besluit:  Aangenomen met handopsteken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Wibmer's Law - Fabio Wibmer - YouTube Jacob Dinc - Shuhtho di hubo PNL - Onizuka [Clip Officiel] - Part.2 - YouTube otr rit handel 2017 Yamaha XT500-Henno-XTreme 2017 dag 2- Hellendoorn-Handel 230km

Handel varslar om strejk - Svensk handel: ”Ett slag mot jobb och företagande” Publicerad: 2020-11-04 16:33 Längd: 04:29 Svensk handels vd Karin Johansson och fackförbundet Handels förbundsordförande Linda Palmetzhofer Dela. Relaterade klipp. LIVE: Di TV – Sveriges ekonomi-tv-kanal. Christer Gardell om USA-valet: Dessa bolag kommer gynnas mest. Trump knappar in på Biden i ... Daghandel, Nannhausen, Motor ketten saege Elektro kettensaege wir bieten alle Ersatzteile Zuendkerze Luftfilter Dichtungen Zylinderkopfdichtung einlassdichtung auslassdichtung vergaserdichtung Hartmetall kette Rasenmaeher Messer Kontaktsatz Anlasser Schalter KontaksatzMotor ketten saege Elektro kettensaege wir bieten alle Ersatzteile Zuendkerze Luftfilter Dichtungen Zylinderkopfdichtung ... Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu. DAT Deutsche Automobil Treuhand: Der Spezialist für Kraftfahrzeug-Daten - seit 1931. Gebrauchtfahrzeugbewertung Reparaturkostenkalkulation Branchenlösung Der Handel in diesen Zeiträumen ist schwieriger. Sie müssen um 8 Uhr morgens aufstehen und sich auf den nächsten Tag vorbereiten. „Und natürlich ist es kostenlos, so dass Sie Geld investieren können, das sonst in die Tasche eines Maklers geflossen wäre. Auch die Ausführungsgeschwindigkeit spielt eine Rolle - besonders beim Pennystocking. Andere bevorzugen es viel Action in den Aktien ...

[index] [2687] [930] [3315] [6187] [5979] [4130] [3252] [3813] [3066] [2969]

Wibmer's Law - Fabio Wibmer - YouTube

off-road rit handel 29-10-2017 mooie rit maar eindigde in een spontane koprol met de quad. Peelrandrit 2015 Otr Handel - Honda Trx450r HondaRacingholland. Loading... Unsubscribe from HondaRacingholland? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 75. Loading ... Yamaha XT500-Henno-XTreme 2017 dag 3 Handel- Strijbeek 250km Pyro Beekman. Loading... Unsubscribe from Pyro Beekman? ... BMW Motorrad Australia Recommended for you. 59:02. Building A Large Post ... MOTOR ALI YILMAZ Electro Baglama Recording in the studio [HD] Album: ... G. F. Handel: Messiah HWV 56 (fantastic performance) - Duration: 2:17:17. classicalplus Recommended for you. 2:17:17 ... Yamaha XT500-Henno-XTreme 2017 dag 2- Hellendoorn-Handel 230km Pyro Beekman. Loading... Unsubscribe from Pyro Beekman? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 74. Loading ...

#